د - ب :واحدهاي پشتيباني رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

واحدهاي پشتيباني را به نوعي مي‌توان با واحدهاي اصلي و نيز واحدهاي پايه و سرويس در دانشگاههاي ايراني معادل قلمداد نمود . اين واحدها عبارتند از :

 

نام درس

تعداد واحد

شيمي عمومي يك

4 واحد

شيمي عمومي دو

4 واحد

مباني مهندسي برق

4 واحد

آمار و احتمال مهندسي

3 واحد

سمينار

1 واحد

هندسه تحليلي و جبر دو

4 واحد

هندسه تحليلي و جبر سه

4 واحد

مقدمه‌اي بر جبر خطي

4 واحد

رياضيات چند متغيره يك

3 واحد

رياضيات چند متغيره دو

3 واحد

معادلات ديفرانسيل

4 واحد

استاتيك برداري

3 واحد

مقاومت مصالح

3 واحد

نقشه‌كشي مهندسي يك

3 واحد

مقدمه‌اي بر سيستمهاي يكپارچه ساخت كامپيوتري

4 واحد

علوم و مهندسي مواد

3 واحد

فيزيك عمومي دو

3 واحد

فيزيك عمومي سه

4 واحد

واحدهاي اختياري علوم مهندسي

7 واحد

 

 

 

د – ج : واحدهاي عمومي رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا

آخرين دسته دروس ، دروس عمومي هستند كه مشتمل بر شصت و هشت واحد درسي را شامل مي‌گردند . بسيار ديده‌ايم كه دانشجويان ايراني از واحدهاي عمومي دوره تحصيلي خود ناراضي بوده و چنين گمان مي‌كنند كه نظير اين دروس تنها در دانشگاههاي ايراني ارائه مي‌گردند ؛ اين ، تصوري خام‌انديشانه و ناشي از عدم آگاهي نسبت به واحدهاي درسي در دانشگاههاي خارج از كشور است كه چنين ذهنيتي را ايجاد نموده است . اگر چه انتقاد بسياري از سوي نگارنده نسبت به واحدهاي عمومي ارائه شده در دانشگاههاي ايراني و بويژه محتوا و منابع درسي آنها وارد است اما در ضرورت وجودي آنها ترديدي نيست كه هر كشوري نيازمند آموزش تعاليم ديني ، اجتماعي ، فرهنگي و تاريخي خويش به دانشجويانش است ؛ آنچه مورد نقد است كارايي واحدهاي عمومي موجود در دانشگاههاي كشور و ترديد نگارنده در برآورده شدن اهداف در نظر گرفته شده از ارائه اين واحدهاست كه لازم است مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گيرد كه صد البته نيازمند فرصت ديگريست .

در دانشكده مهندسي دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا دروس عمومي در پنج ناحيه موسوم به A,B,C,D,E تقسيم‌ شده‌اند كه البته دروس هركدام از آنها در دپارتمانهاي مختلف متفاوت است ؛ در دپارتمان مهندسي صنايع و ساخت ، اين نواحي بدين صورت وضع گرديده‌اند :

 

ناحيه A

/ 0 نظر / 21 بازدید